Sıtkı Davut Koçman Bilim Ödülleri

Yönerge

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

SITKI DAVUT KOÇMAN BİLİM ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönergenin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine ismi verilen ve Üniversitenin gelişimine katkı sağlayan merhum Sıtkı Davut Koçman’ın adını yaşatmak ve bilimsel çalışmaları teşvik etmek için verilecek ödüllere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönerge; belirlenen tematik bir alanda, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında görev yapan başarılı bilim insanlarına ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin başarılı öğrencileri ile mezunlarına, Sıtkı Koçman Vakfı tarafından verilecek ödülleri ve buna ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

  1. Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
  2. Rektörlük: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünü,
  3. Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,

ç)   SKV: Sıtkı Koçman Vakfını,

d)   Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini

ifade eder.

 

Ödül Komisyonu

MADDE 5 – (1) Ödül Komisyonu; Rektör veya Rektör Yardımcısı başkanlığında, SKV Başkanı veya Yardımcısı ile Rektör tarafından Üniversite personeli arasından iki yıl için görevlendirilen yedi kişi olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Rektör tarafından görevlendirilen Ödül Komisyonu üyeleri, süresi dolmadan değiştirilebilir.

(3) Ödül Komisyonu her yıl, o yıl için ödül verilecek tematik alanı belirler. Tematik alanın belirlenmesinde Sıtkı Davut Koçman’ın iş hayatında başarılarıyla öne çıkan alanlar öncelikli olarak değerlendirilir. Bunların dışında o yıl öne çıkan bir alan da tematik alan olarak belirlenebilir.

(4) Her yıl verilecek ödül miktarları Ödül Komisyonunda görüşülür. Rektörlüğün önerisiyle SKV tarafından belirlenir.

(5) Ödül Komisyonu, Başarılı Bilim İnsanını belirleyecek ödül jürisini Senato’ya önerir.

(6) Ödül Komisyonu, bir kişiye özel ödül önerebilir. Özel ödül verme kararı SKV’ye aittir.

(7) Ödül Komisyonu, Başarılı Öğrenci Ödülüne layık görülecek öğrenciyi belirlemek üzere kendi üyeleri içinden veya dışından bir alt komisyon oluşturabilir.

 

 

Ödüller

MADDE 6 – (1) Başarılı Bilim İnsanı Ödülü: Ödül Komisyonu tarafından belirlenen tematik bir alanda, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında görev yapan başarılı bilim insanına verilecek ödüldür.

(2) Başarılı Öğrenci Ödülü: Bilimsel, sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal alanda belgelenmiş başarısı olan veya önemli bir sosyal sorumluluk davranışı gösteren Üniversite öğrencileri veya mezunlarından birinci, ikinci ve üçüncülere verilecek ödüldür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başarılı Bilim İnsanı Ödülü

 

Ödüle adaylık ve başvuru koşulları

MADDE 7 – (1) Başarılı Bilim İnsanı Ödülü’ne adaylık ve başvurular için koşullar şunlardır:

a) Belirlenen tematik alanda bilimsel olarak ulusal ya da uluslararası düzeyde katkı sağlamış olan, patent alan, uluslararası bilim ve teknoloji kuruluşları tarafından desteklenmiş projeler yürüten, yapmış oldukları çalışmalar nedeniyle uluslararası bilimsel kuruluşlara üye kabul edilmiş olan, buluş sahibi olan, yeni bir teknoloji geliştiren ve benzeri başarıları olan kişiler Başarılı Bilim İnsanı Ödülü’ne aday olabilir veya aday gösterilebilir.  

b) Ödül için adaylar bizzat başvurabilecekleri gibi başka kişiler, kurum ve kuruluşlar da gerekli koşulları yerine getirerek aday önerebilir.

c) Başvurular, Üniversite web sayfasında ilan edilen başvuru formu, özgeçmiş ve başvuru dosyası ile Rektörlüğe yapılır,

ç) Adaylar/aday gösterenler, ödüle aday olma/gösterme gerekçelerini açıklayan en fazla beş yüz kelimelik bir metni başvuru formuna ekler.

d) Başvurular, Ödül Komisyonu tarafından Yönergenin amaç ve şartlarına uygunluk bakımından incelenir. Uygun bulunmayanlar değerlendirmeye alınmaz. Şekil açısından uygun olanlar değerlendirme yapacak jüriye sunulur.

 

Jürinin oluşturulması

MADDE 8 – (1) Belirlenen tematik alanda çalışmaları olan ve yetkin öğretim üyeleri arasından en az yedi kişilik aday jüri listesi Ödül Komisyonu tarafından Senato’ya önerilir.

(2) Senato beş asil ve iki yedek jüri üyesini seçer. Asil jüri üyelerinin en az üçü ve yedek üyelerden birisi Üniversite dışından seçilir. Jürilerden birisinin ödüle aday olması durumunda jüri üyeliği düşer.

 

Jürinin çalışma esasları

MADDE 9 – (1) Jüri, kendi üyeleri arasından birini başkan olarak seçer.

(2) Jüri, tam sayı ile toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(3) Jüri, adayların çalışmaları ile ilgili konularda uzman yardımı alabilir.

(4) Jüri üyeleri, ödüle aday gösteremez.

(5) Oylama açık olarak yapılır.

(6) Jüri, karar için en çok üç kez toplanarak oylama yapar. İlk turda en çok beş adaya, ikinci turda en çok iki adaya düşürülerek son turda ödül sahibi belirlenir.   

(7) Jüri kararı kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.

(8) Jüri, değerlendirmeyi ve sonucu gizli tutar.

(9) Jüri, tüm üyelerin imzaladığı sonucu tutanak ile kapalı zarf içerisinde Rektörlüğe teslim eder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başarılı Öğrenci Ödülü

 

Ödüle adaylık ve başvuru koşulları

MADDE 10 – (1) Başarılı Öğrenci Ödülü’ne adaylık ve başvurular için koşullar şunlardır:

a) Başvurduğu tarihte Üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisi olmalı veya mezuniyetinin üzerinden bir yıl geçmemiş olmalıdır.

b) Öğrenciliği sırasında yaptığı bilim, sanat, spor, proje, sosyal sorumluluk gibi alanlarda başarılı çalışmaları ile aday olunabilir veya aday gösterilebilir.

c) Aday, başarısını belgelemek zorundadır.

ç) Başvurular, Üniversite web sayfasında ilan edilen başvuru formu, özgeçmiş ve başvuru dosyası ile Rektörlüğe yapılır.

d) Adaylar/aday gösterenler, ödüle aday olma/gösterme gerekçelerini açıklayan en fazla beş yüz kelimelik bir metni başvuru formuna ekler.

e) Daha önce bu ödülü almış öğrenci tekrar aday olamaz.

f) Başvurular, Ödül Komisyonu tarafından Yönergenin amaç ve şartlarına uygunluk bakımından incelenir. Uygun bulunmayanlar değerlendirmeye alınmaz. Şekil açısından uygun olanlar değerlendirmeye alınır.

g) Ödül Komisyonu; başvuruları, değerlendirmeyi ve sonucu gizli tutar.

h) Ödül Komisyonu, tüm üyelerin imzaladığı sonucu tutanak ile kapalı zarf içerisinde Rektörlüğe teslim eder.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarılı Bilim İnsanı ve Başarılı Öğrenci Ödüllerinin Verilmesi ve Takvim

 

Ödüllerin verilmesi

MADDE 11– (1) Başarılı Bilim İnsanı ve Başarılı Öğrenci Ödülleri, Sıtkı Koçman anma haftası içindeki açılış töreninde ilan edilir ve hak sahiplerine takdim edilir.

(2) Ödül bir kişiye veya ortak çalışmaya verilir.

(3) Ortak çalışmaya verilmesi durumunda, ödül eşit olarak hak sahiplerine dağıtılır.  Hak sahiplerinden yazılı onay getirmesi şartıyla çalışmada bulunanlardan birisine de verilebilir.

(4) Ödül bizzat hak sahibine verilir. Ödül Komisyonu tarafından kabul edilen geçerli bir mazeret olmaksızın vekil tayin edilemez ve ödül sahibi hakkını kaybeder.

 

Takvim

MADDE 12– (1) Ödül Komisyonu tarafından tematik alanın belirlenmesi ve ödül miktarlarının önerilmesi Aralık Ayı sonuna kadar yapılır.

(2) Ödül miktarları, SKV tarafından Ocak Ayı sonuna kadar belirlenir.

(3) Jüri adayları, Ödül Komisyonu tarafından Şubat Ayı sonuna kadar Senato’ya sunulur.

(4) Asil ve yedek jüriler, Senato tarafından Mart Ayı sonuna kadar belirlenir.

(5) Ödül duyurusu Mart Ayı içerisinde yapılır.

(6) Başvurular Nisan Ayında başlar, 31 Ağustos’ta sona erer.

(7) Jüri ve Ödül Komisyonu, başvuruları Eylül Ayı sonuna kadar sonuçlandırır.

(8) Ödüller, Sıtkı Davut Koçman’ın vefat günü olan 15 Ekim tarihini içine alan haftanın anma töreni yapılan günde takdim edilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Diğer hususlar

MADDE 13 – (1) Jüri üyelerinin ve Başarılı Bilim İnsanı Ödül sahibinin tüm masrafları SKV tarafından karşılanır.

(2) Başarılı Bilim İnsanı Ödül başvuru ve sonuçları, Üniversite ve SKV’nin web sayfalarında ve resmi sosyal medya hesaplarında duyurulur, yüksek tirajlı ulusal basında ilan edilir.

           

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 14 – (1) 13/01/2020 tarihli ve 567/7 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sıtkı Davut Koçman Bilim Ödülleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

2020 Yılı Ödül Takviminin belirlenmesi

GEÇİCİ MADDE 1 (1) 2020 Yılı ödülleri için yeni takvim belirlenir.

 

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının

Tarihi

Sayısı

04/03/2020

569/2